VZOR Odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání přííspěvku na péči

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ 

 

VZOR Odvolání proti rozhodnutí o odejmutí (nepřiznání, snížení) příspěvku na péči
Důležité informace:
Při sepisování odvolání vycházejte z vyhlášky č. 505/2006 Sb., přílohy č.1, v účinném znění, která stanovuje bližší popis 10 základních životních potřeb, které jsou rozhodné pro přiznání příspěvku na péči.
Upozornění – u osob DO 18-ti let se nehodnotí úkon péče o domácnost, ostatní úkony se hodnotí s ohledem na vývoj dítěte (tedy srovnání pomoci zdravému dítěti a dítěti se zdravotním postižením).
 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí
adresa
 
Prostřednictvím
Krajské pobočky
Úřadu práce
adresa
 
 
•  
V………………. dne………………..
 
 
Odvolání proti rozhodnutí krajské pobočky úřadu práce……………..čj...., ze dne ..., ve věci odejmutí (nepřiznání, snížení) příspěvku na péči
 
Výše uvedeným rozhodnutím mi byl odejmut (nebyl přiznán, byl snížen) příspěvek na péči. Toto rozhodnutí je zdůvodňováno tím, že příspěvek nepotřebuji vzhledem ke zdravotnímu stavu, neboť nepotřebuji pomoc jiné fyzické osoby při naplňování základních životních potřeb daných vyhláškou č. 505/2006 Sb. , přílohou č.1.Proti tomuto rozhodnutí se odvolávám z následujících důvodů:
 
1. Jak vyplývá z dokumentace, např. ze zápisu místního šetření, výše uvedené rozhodnutí nemá v provedeném místním šetření oporu.
Domnívám se, že lékař posudkové komise nepostupoval správně při zhodnocení mé schopnosti zvládat základní životní potřeby a nepřihlížel právě k výsledku místního šetření. (Zde popsat CO konkrétně v odvolání napadáte – výše uvedené informace jsou spíše příkladem!)
Místním šetřením v přirozeném prostředí bylo zjištěno, že nezvládám ……………………………Lékař posudkové komise (srovnání výsledku místního šetření a závěru LPK) naprosto pominul veškeré skutečnosti a příspěvek na péči odejmul (snížil jeho stupeň, nedoporučil jeho přiznání).
 
2. Trpím ...................... Jde o postižení, které vyžaduje .........................................................
V následujících řádcích si dovolím shrnout, které základní životní potřeby dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., přílohy č.1, nezvládám, zvládám pouze s dopomocí, nebo jen pod stálým dohledem:
 
ZDE je třeba vycházet z přesného popisu jednotlivých základních životních potřeb!
 
a) Mobilita:
Nezvládám chůzi krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a dále chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů. 
d) Stravování:
Nejsem schopen nápoj nalít, stravu naporcovat a naservírovat.
e) Oblékání a obouvání:
Nezvládám se samostatně oblékat a obouvat se, svlékat se a zouvat se.
f) Tělesná hygiena:
Nejsem schopen se samostatně umýt, osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu a česat se.
g) Výkon fyziologické potřeby:
Nejsem schopen samostatně provést očistu a používat hygienické pomůcky.
j) Péče o domácnost:
Nejsem schopen obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj a vykonávat běžné domácí práce.
 
Jak vyplývá z výše uvedeného, nebyla při posuzování míry závislosti mé osoby vzata v potaz výše uvedená kritéria posouzení zvládání základních životních potřeb. Protože potřebuji každodenní pomoc nebo dohled při ….6….. základních životních potřebách, které nezvládnu sám, věřím, že odvolací orgán posoudí stupeň závislosti u mé osoby spravedlivě, objektivně a stejně tak ve věci rozhodne.
 
S poukazem na shora uvedené skutečnosti navrhuji, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí jako odvolací orgán napadené rozhodnutí změnil tak, že se přiznává II. (I., III., IV.) stupeň míry závislosti.
 
 
S pozdravem
 
 
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa
 
 
Příloha:
Kopie lékařské zprávy
(není nutné, stačí označit důležité lékařské zprávy k Vašemu zdravotnímu stavu, např.
Výše uvedené argumenty si lze potvrdit v lékařské zprávě MUDr. Slavíčka sídlem……………….)
 
Eva Honková | 21. 05. 2013

zpět na kategorii Odvolání

Diskuze