Očima lékařky - Na základní příznaky léky nejsou

Download

Snad každý rodič autistického dítěte zažil situaci, kdy bylo jeho dítě považováno za nevychované. Dětský autismus je vývojovou poruchou s narušením v oblasti komunikace, sociálních vztahů a abnormalitami v chování, hře a zájmech.

Zvláště u dětí s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem vede rozdíl mezi běžným vzhledem a často vysokou inteligencí na jedné straně a nevhodným chováním na straně druhé k názoru, že jde o dítě záměrně provokující či nevychované.

Mezi poruchy autistického spektra (PAS) řadíme dětský autismus, Aspergerův syndrom, atypický autismus a jinou dezintegrační poruchu v dětství. Nárůst výskytu PAS prozatím nebyl uspokojivě vysvětlen. Podle analýzy publikované v prestižním časopisu Nature v roce 2011 lze zhruba padesátiprocentní nárůst případů PAS přičíst lepší diagnostice, zvýšenému povědomí a znalostem odborníků i rodičů o autismu a zvýšenému věku rodičů při zakládání rodiny. Polovina nárůstu výskytu PAS však zůstává nevysvětlena.

Doposud nebyla nalezena účinná farmakologická léčba jádrových příznaků autismu, tedy narušené komunikace, sociální interakce, abnormalit v chování, hře a zájmech. Léky tak zůstávají pouze doplňkovou intervencí pro ovlivňování některých problémových symptomů, jako jsou agresivita, zvýšená dráždivost a sebepoškozování, poruchy spánku, obsedantní syndrom a podobně. Rodiny autistů někdy praktikují alternativní a doplňkové léčebné postupy, přestože s většinou z nich je spojen velmi malý nebo neprokázaný efekt a větší či menší riziko. Proto je důležité informovat rodinné příslušníky o terapeutických strategiích léčby, která je založena na vědeckých důkazech účinku.

V současnosti se stále potýkáme s nedostatkem dětských psychiatrů a klinických psychologů oprávněných stanovit diagnózu PAS. Mírný posun v počtu pedopsychiatrů lze očekávat v horizontu několika let s novelou zákona č. 95/2004 Sb. o postgraduálním vzdělávání lékařů, ve které byl obor Dětská a dorostová psychiatrie znovu zaveden jako obor specializační.

IVA DUDOVÁ

psychiatryně

Autorka je docentkou psychiatrie na 2.lékařské fakultě Univerzity Karlovy avedoucí lékařkou Dětské psychiatrické kliniky pražské Fakultní nemocnice Motol

Zdroj: Lidové noviny, 7.6.2017

Eva Honková | 09. 06. 2017

zpět na kategorii Zdravotnictví