Autismus – Kdo se v tom má vyznat?

Autismus

Triáda problémových oblastí

Oblast sociální interakce

Typ osamělý

 • nezájem o sociální kontakt, o komunikaci
 • nezájem o fyzický kontakt
 • samotářský, většinou ostatní ignoruje
 • neprojevuje strach z odloučení od rodičů
 • mívá snížený práh bolesti
 • může být i nepřiměřeně aktivní, agresivní
 • vůči blízkým může (i nemusí) uplatňovat nejzákladnější sociální dovednosti
 • většinou se kontakt s blízkými osobami s přibývajícím věkem zlepšuje

Typ pasivní

 • kontaktu se nevyhýbá, ale ani ho nevyhledává
 • bývá málo aktivní
 • omezená schopnost sdílet radost, sdělit svoje potřeby, někdy rád pozoruje druhé
 • komunikaci využívá hlavně k uspokojení svých základních potřeb
 • méně často poruchy chování

Typ aktivní zvláštní

 • sociální dezinhibice (ztráta sebekontroly)
 • nepřiměřenost a zvláštnosti sociálního kontaktu
 • obtížné chápaní společenských pravidel
 • řečové a myšlenkové ulpívání
 • obliba jednoduchých sociálních rituálů
 • často ulpívavý oční kontakt
 • často hyperaktivita

Typ formální, afektovaný

 • u dětí a dospělých s vyšším IQ
 • bez sociální intuice
 • chování konzervativní, s pedantickým dodržováním pravidel
 • sklon k preciznímu vyjadřování
 • doslovné chápaní slyšeného
 • neschopnost porozumět vtipu, nadsázce
 • pravdomluvnost bez schopnosti vcítit se
 • nepřiměřené až šokující výroky
 • encyklopedické zájmy

Typ smíšený zvláštní

 • prvky ze všech výše uvedených typů
 • sociální chovaní nesourodé
 • menší problémy ve vztahu k rodičům
 • časté používání naučeného chování
 • budí dojem sociální zdatnosti

Oblast komunikace

Neverbální komunikace

 • nepoužívá vůbec nebo velmi málo běžná gesta
 • neutrální výraz obličeje, malá mimika nebo naopak živá neodpovídající mimika
 • nezvyklá poloha těla, nutkavé pohyby, nezvyklé pohyby rukou
 • méně kvalitní oční kontakt, zrakové ulpívání
 • potíže v porozumění neverbální komunikaci druhých lidí
 • časté používání ruky dospělého jako nástroje k dosažení svého cíle

Verbální komunikace

 • porucha porozumění a produkce řeči
 • zvláštní melodie a přízvuk řeči
 • potíže s výslovností
 • echolálie, slovní salát, verbální autostimulace
 • doslovné chápání slyšeného, nepochopení ironie, žertu, sarkasmu, nadsázky
 • lpění na dodržování mluvních stereotypů, neologismy, vulgarity
 • nepochopení společenského významu
 • nepřizpůsobení komunikace sociální situaci

Oblast vnímání a představivosti

 • narušen rozvoj nápodoby, a tím i rozvoj symbolického myšlení a představivosti
 • repetetivní a stereotypní chování
 • ulpívání a obtížná odklonitelnost od oblíbené aktivity
 • silné myšlenkové zaujetí pro oblíbenou činnost nebo téma
 • manipulativní zacházení s předměty
 • častá percepční autostimulace (očichávání, ocucávání, vyluzování zvuků)
 • přecitlivělost na smyslové podněty

Typ autismu

nízko funkční

 • sociální chování – uzavřený, žádná nebo malá schopnost navazovat kontakty
 • komunikace – němota, skřeky a zvuky, nefunkční opakování slov
 • hra – manipulace, dlouhotrvající pohybové stereotypie
 • intelekt – těžká a hluboká mentální retardace

středně funkční

 • sociální chování – větší uzavřenost, snížená schopnost navazovat kontakty
 • komunikace – snížená schopnost komunikace, nefunkční opakování slov, záměna zájmen, nutkavé opakování slov
 • hra – pohybové stereotypie, stereotypní manipulace, ulpívavost, prvky konstrukční hry
 • intelekt – lehká až středně těžká mentální retardace, snížená schopnost se přizpůsobit

vysoce funkční

 • sociální chování – zvláštní projevy, nepřiměřenost, disinhibice
 • komunikace – komunikativní, zvláštní projevy, nepřiměřenost, uplpívání na tématech, verbální rituály
 • hra – zvláštní zájmy, uplpívavost, nezájem o kolektivní hry, obtížné chápání pravidel, obtížné rozlišování reality a fantazie, jednoduchá napodobivá hra
 • intelekt – nadprůměr, průměr, subnorma, snížené sociální IQ

zdroj: seminář v SPC při ZŠ a OŠ Zbůch, 27.11.2010, přednášející Mgr. Morávková a Mgr. Bartošková

Vývojová škála u dítěte s autismem

Údaje v měsících

2 m – pláč je obtížné vysvětlit

6m – je méně aktivní a méně náročné než normální dítě. Menšina dětí je extrémně podrážděná a nevyhledává oční kontakt. Nevyžaduje sociální kontakt.

8m – omezeně a neobvykle žvatlá (piští a kvičí), nenapodobuje zvuky, gesta a výrazy obličeje. Těžko se zklidňuje, když je nešťastné. Asi třetina dětí je velmi uzavřená a může odmítat aktivně vzájemnou komunikaci. Asi jedna třetina přijímá vzájemnou komunikaci, ale podněcuje ji velmi nepatrně. V bdělém stavu mohou převažovat opakující se pohyby tělem.

12m – Mohou se objevovat první slova, ale nebývají používána smysluplně. Častý a hlasitý pláč, který se dá obtížně vysvětlit. Družnost často poklesne, když dítě začne chodit a lézt. Nemá problémy s odloučením.

24m – Obvykle používá méně než 15 slov. Slova se objevují a zase mizí. Gesta se nerozvíjí, jen výjimečně ukáže na předmět. Obvykle rozezná rodiče od ostatních, ale city projevuje jen omezeně. Je-li požádáno může dát pusu nebo někoho poplácat, je to však automatické gesto. K ostatním dospělým se chová lhostejně. Může se objevit silný strach. Dává přednost samotě. Malý zájem o okolí a jeho zkoumání. Neobvyklé použití hraček (točení, řazení předmětů)

36m – Spojení slov je velmi řídké. Může opakovat fráze, ale nepoužívá kreativní jazyk. Má zvláštní tón, přízvuk. Chybná výslovnost se objevuje asi u poloviny dětí, které používají řeč a více než polovina nepoužívá jazyk smysluplně. Bere rodiče za ruku a vede je k předmětům. Chodí na známé místo a vyžaduje určitý předmět. Nedokáže přijmout jiné děti. Přehnaná dráždivost. Neschopné pochopit význam trestu. Vytrvalé žmoulání předmětů. Neexistuje symbolická hra. Pokračuje v repetetivních (opakované) pohybech tělem, kolébání, otáčení chození po špičkách apod. Vizuálně fascinováno předměty, zírá do světla apod. Mnohé děti jsou relativně šikovné v motoricko-vizuální činnosti např. skládání.

48m – Zřídka spojí dvě nebo tři slova. Přetrvává echolálie a je občas používána komunikativně. Napodobuje televizní reklamy. Vyjadřuje přání. Neschopné porozumět pravidlům hry s vrstevníky. Funkční použití předmětů. Malý zájem o panenky či jiné věci. Symbolická hra pokud existuje, je jednoduchá a repetetivní. I když má schopnost pro složitější hru, dává přednost jednoduché. Většinou si nehraje s více hračkami.

60m – Nerozumí a nevyjádří abstraktní představy (čas). Nedokáže udržovat konverzaci. Nepoužívá správně osobní zájmena. Přetrvává echolálie. Otázky klade jen zřídka, a pokud je klade, často je opakuje. Abnormální výška a rytmus hlasu. Orientuje se spíše na dospělé než vrstevníky. Občas se projevuje společensky, ale interakce zůstávají zvláštní, jednostranné. Neschopné pantomimy. Neexistuje sociálně-dramatická hra.

zdroj: Gillberg, CH. , Peeters, T.: Autismus – zdravotní a výchovné aspekty, Portál 2008

Nalezeno a převzato ze stránek ProCit. o.s. http://www.autismusprocit.cz/autismus.html

Maria Kokešová | 21. 04. 2015

zpět na kategorii DIAGNÓZA - PAS

Diskuze