12. ROZHOVOR s Galinou Koleva nejen o jejím pobytu v USA

Jpeg

1. Galino, prozraď nám něco o sobě ?

Mám 39 let, jsem bulharka-emigrantka žijící v Česku už 8 let. Pracuji pro velkou výpočetni společnost.

2. Momentálně jsi v USA se svým synem na terapii, o co se jedná ?

Brain Balance je relativně nová terapie, založená  americkým neurologem MUDr. Robertem Melillo před  zhruba 15 ti lety – terapie určená pro rozvoj mozku a hemisferní integrace –  jenom dietou a fyzickými/senzorickými úkoly, bez medikace, bez psychoterapie!  Zatim je to nejúspěšnější  terapie autismu, hyperaktivity a dyslexie/poruch učení v Americe. Základem terapie je výzkum funkční neurologie. Mozek se může změnit fyzicky a chemicky, úkoly a dietou, tak, aby fungoval lip! Doporučuji všem knihu Disconnected Kids:  http://www.amazon.com/Disconnected-Kids-Groundbreaking-Neurological-Disorders/dp/0399535608/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1409793855&sr=1-1&keywords=disconnected+kids

Tuto knihu pošlu Modré Berušce jako dárek z Ameriky.

3. Jak tvému synovi pomáhá ?

Syn je na terapii už 3 měsice a je vidět výrazný pokrok –  zmizela echolalie, úzkost, fobie z kadeřnictví, fobie ze stříhání nehtů, staré psychické trauma z jízdy na koni. Zlepšila se koncentrace, jemná a hrubá motorika, rovnováha, koordinace, vizuálni kontakt, navázaní sociálnich kontaktů, porozumění řeči, imunita.  Dítě se začalo ptát na všechno. Stalo se hodně kreativnim. Občas se divím, jestli je to stejné ditě, co se mnou  přišlo do Ameriky!

4. Co tě nejvíc překvapilo ?

To bylo ten fakt, že v Česku je syn s diagnózou vysocefunkčni/dětský autismus a v Americe – s diagnózou ADHD. Délka mezi posledním potvrzenim diagnózy v Česku a nález v Americe je jenom 1 měsic.

5. V čem vnímáš největší rozdíl v péči o děti s PAS u nás a v USA ?

V Evropě se PAS pořád chápe jako psychické onemocnění, a v Americe – jako neurologicky stav.V Evropě doktoři nedávaji žádné naděje, že se ditě  může zbavit PAS a v Americe se na tom hodně pracuje!

V Evropě společnost diskriminuje a izoluje děti s PAS,  dává je do speciálnich institucí a v Americe se integrují  do společnosti -  ne 1 dítě s PAS v neurotypické třídě, ale celé třídy s dětmi s PAS existuji v neurotypických školách.

Široká americka společnost je lip informovaná o PAS. Nesoudi,ale chápe a podporuje rodiče dětí s PAS.


12. INTERVIEW with Galina Koleva not only about her stay in the USA

 

1.Galina, tell us something about yourself.

I m nothing special. I m 39, a Bulgarian emigrant to Czech Republic for 8 years.I work for a big IT company.

2. At the moment you are in USA with your son for therapy, what is it about?

The Brain Balance is a relatively new therapy, founded by the American neurologist Dr.Robert Melillo around 15 years ago – therapy for development of brain and hemispheric integration – only through diet and physical/sensor exercises, without medication and without psychotherapy! For now, this is the most successful therapy of Autism, ADHD, dyslexia/learning disorders in USA. The research of Functional Neurology is the base of the therapy. Brain can be changed physically and chemically, through diet and exercises, so that it can function better! I recommend to all  “Disconnected Kids” book: http://www.amazon.com/Disconnected-Kids-Groundbreaking-Neurological-Disorders/dp/0399535608/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1409793855&sr=1-1&keywords=disconnected+kids

I will send this book from USA as a gift to the Blue Ladybug organization!

3. How is the therapy helping to your son?

My son is in the Brain Balance therapy already for 3 months and it can be seen a significant progress – echolalia, anxiety, phobia from haircutting, phobia from cutting nails, old psychic trauma from horse-riding – all they have disappeared! There have been improved concentration, fine and raw motoric, balance, coordination, visual contact, establishment of social contacts, language understanding. The child started asking questions about everything! He became also very creative. Sometimes I wonder if this is the same child who came with me to America!

4. What has surprised you most of all?

It was the fact that in Czech Republic my son was diagnosed with Highly-functional/Child’s Autism and in USA – with ADHD. The period between the last confirmation of the diagnosis in Czech Republic and the new diagnosis in the USA is only 1 month.

5. What, according to you, is the biggest difference in  the care about children from the Autistic Spectrum here and in USA ?

In Europe the Autistic Spectrum is still considered a psychic illness, and in USA – neurological condition.

In Europe doctors do not give any hope that a child can be dragged out from the Autistic Spectrum, and in USA they work a lot on this!

In Europe the society discriminates and isolates children with Autism, they are pushed to specialized institutions, and in USA they are being integrated into society – not 1 autistic child into neurotypical  class, but whole classes of kids with special needs exist in neurotypical  schools!

The wide American society is better informed about the Autistic Spectrum, does not judge, but understands and supports the parents of kids from the Autistic Spectrum.

Děkujeme za dárek a rozhovor v češtině i angličtině.

Eva Honková | 05. 09. 2014

zpět na kategorii Rozhovory

Diskuze